اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه 8 - نمایه شدن همایش در وب سایت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

به اطلاع پژوهشگران می رساند وب سایت همایش ملی عفاف ، حجاب و سبک زندگی در وب سایت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری نمایه گردید.

 به اطلاع پژوهشگران می رساند وب سایت همایش ملی عفاف ، حجاب و سبک زندگی در وب سایت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری نمایه گردید.

https://www.msrt.ir/fa/news/category/167/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%87%D8%A7


بازگشت1396/03/07