درباره کنفرانس > ساختار سازمانی کنفرانس >
.: ساختار سازمانی کنفرانس

رئیس شورای سیاست گذاری همایش
مهندس مهدی محمودی : فرماندار شهرستان زاوه
رئیس همایش
میثم امانی: رئیس اداره فرهنگ و ارشاداسلامی شهرستان زاوه
دبیر علمی
دکتر محمد علی داوریار : استادیار گروه الهیات و رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی
دبیر اجرایی
دکتر سیدعلی وزیری : مدیر پژوهش و کارافرینی دانشگاه پیام نور تربت حیدریه