صفحه اصلی > اعضای کمیته علمی
.: اعضای کمیته علمی

دکتر علیرضا حسینی استادیار گروه زبان و ادبیات عرب و مشاور دانشگاه کوثر بجنورد
دکتر هادی گیاهپور  ستادیار گروه الهیات ، دانشگاه فرهنگیان استان تهران
دکتر رحیم مهدوی پور استادیار گروه فقه و معارف و رئیس دانشکده علوم قرآنی بجنورد
دکتر علی آهنگ استادیارگروه علوم قرآن و حدیث دانشکده علوم قرآنی بجنورد
دکتر بیژن بابایی  استادیار گروه علوم تربیتی و رئیس دانشگاه فرهنگیان تربت حیدریه
دکتر احمد فدوی بنده قرایی  استادیار گروه الهیات و مشاور دانشگاه پیام نور خراسان رضوی
دکتر سهیلا رستمی         استادیار دانشگاه کردستان ، دکتری الهیات و معارف اسلامی
دکتر فرزاد پارسا                 استادیار دانشگاه کردستان ، دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی
دکتر ابراهیم نوری                  استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان،دکتری فلسفه دین ومسائل جدید کلامی
دکتر فریدون رمضانی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی
دکتر مهدی اریان فر         استادیار گروه علوم قران وحدیث دانشکده علوم قرانی بجنورد
 دکتر ذبیح اله اوحدی  عضو گروه الهیات دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی
دکتر جواد اکبری مطلق  استادیار گروه معارف دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی
 دکتر علی ساجدی  استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد فردوس
دکتر محمد علی بیجاری   استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد فردوس