صفحه اصلی > راه ارتباطی
.: راه ارتباطی

آدرس دبیرخانه اجرایی

استان خراسان رضوی ، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان زاوه  


آدرس دبیر خانه علمی :

استان خراسان رضوی ، دانشگاه پیام نور شهرستان زاوه


تلفن : 051-52286005-7
051-52222658
فکس : 051-52238813
ایمیل :
info@iccad.ir
iccad.conf@gmail.com